top of page

Wat doet EOZ?

De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het helpen van studenten die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. We kijken samen met school hoe jij het beste geholpen kunt worden.

De ondersteuning en begeleiding wordt geboden door orthopedagogen, psychologen en schoolmaatschappelijk werkers. Bij ´functies´ kun je lezen wat de taken van de verschillende medewerkers zijn. Je leest daar ook welke functies je verder tegen kunt komen bij het EOZ.

Verder geeft EOZ ook trainingen aan leerlingen en studenten. Hierbij kan gedacht worden aan een sociale vaardigheidstraining(SOVA), een Faalangsttraining of een Agressie Regulatie Training (ART).

Schoolmaatschappelijk werk(st)er

Het motto van EOZ is “Tur mucha ta konta! In principe gaan we ervan uit dat het goed gaat met de meeste kinderen / jongeren op Bonaire. Hopelijk doen ze het goed zowel thuis als op school. Niet altijd gaat het zoals wij het wensen! Soms staan individuele factoren in de weg en dat brengt belemmeringen mee in de ontwikkeling van de leerlingen. Zo kan een medische reden een rol spelen, zoals een gehoorprobleem die zorgen met zich meebrengt, waardoor een leerling minder goed gaat presteren in de klas. Een ander probleem dat voorkomt is het pesten op school; een leerling die gepest wordt en die zich niet meer veilig voelt en wellicht niet meer naar school durft te komen. Het zijn vaak de leerkrachten/ mentoren/ docenten die zien dat er iets niet goed gaat met de leerling. Ouders geven het soms ook aan als een leerling niet goed in zijn vel zit. Door de leerling te observeren, gesprekken te voeren en de leerling serieus te nemen kan er aan het probleem gewerkt worden. Als er zorgen zijn omtrent de leerling wordt dit eerst aan het zorgteam van de school aangegeven. Het zorgteam binnen school probeert het op te lossen en indien het gecompliceerd is dan wordt de leerling bij EOZ aangemeld. Na de aanmelding wordt u als ouder benaderd door de SMW-er om meer informatie te krijgen over de thuissituatie, maar u mag ook vragen stellen en/of aangeven wat uw zorgen zijn wat betreft uw kind. Het is de bedoeling dat het zorgteam van school, de SMW-er van het EOZ en ouders op één lijn zitten om de stagnatie in de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk aan te pakken. Het doel is om samen ervoor te zorgen dat de leerling zich weer beter voelt, zodat hij/zij beter gaat presteren om uiteindelijk zijn/haar diploma te behalen.

De zorg voor leerlingen heeft de voortdurende aandacht van de overheid. De overheid mandateert haar verantwoordelijkheden op dit gebied naar het Algemeen Bestuur (AB) van de Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire. Het expertisecentrum is eindverantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de leerlingenzorg en het hierbij ondersteunen van de scholen op het eiland. Dit geldt voor alle bij de stichting aangesloten en in het AB vertegenwoordigde bevoegde gezagsorganen van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en Sociale Kanstraject Jongeren (FORMA).

Het AB vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de stichting en stelt de kaders voor het onderwijszorg- en het organisatiebeleid vast.

De directeur is belast met de uitvoering van het beleid dat in samenspraak met het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

 

Het Algemeen Bestuur zet de strategische beleidslijnen uit en vertaalt deze in samenwerking met de directeur in het centrale beleid voor de stichting. De directeur staat rechtstreeks onder het stichtingsbestuur.

Bestuur

De directeur geeft leiding aan de organisatie EOZ. Hij/zij moet hierover verantwoording afleggen aan het bestuur. Het gaat erom dat de directeur uitlegt hoe het geld dat beschikbaar is op een goede manier besteed is. De directeur rapporteert aan het bestuur welke zorg het EOZ gaat bieden en wat de kwaliteit hiervan moet zijn. Dit doet hij/zij middels een eilandelijk zorgplan dat jaarlijks wordt geschreven, voorzien van een begroting en een activiteiten- en financieel jaarverslag. Ook legt de directeur uit hoe er met het personeel wordt omgegaan, welk personeel en hoeveel personeel is aangetrokken en of het personeel verder geschoold moet worden.

De directeur adviseert het bestuur over mogelijke vernieuwing van de zorg. Verder onderhoudt de directeur contacten zowel intern met alle medewerkers en bestuur als extern met alle betrokkenen in het zorgveld (ouders, scholen, zorgorganisaties, overheden, inspectie).

Directrice

Het Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire heeft verschillende afdelingen. Aan het hoofd van de organisatie staat een directeur die ondersteuning krijgt van twee teamleiders, samen vormen ze het managementteam. In het managementteam wordt meer aandacht besteed aan zaken die te maken hebben met het beleidsniveau. In overleg met het bestuur van EOZ en het managementteam wordt dan de koers bepaald.

De teamleiders hebben de taak om de teamleden aan te sturen. De teamleden zijn verdeeld onder de twee teamleiders. Eén van de teamleiders is verantwoordelijk voor het zorgteam van de basisscholen en de andere teamleider is verantwoordelijk voor het zorgteam van voortgezet-, middelbaar- en volwassenonderwijs: SGB, MBO en FORMA. Elk team bestaat uit één teamleider, een aantal casemanagers en SMW-ers.

Daarnaast dragen de teamleiders zorg voor een goede implementatie van de strategische koers en het coördineren van de uitvoering door de schoolmaatschappelijk werkers en casemanagers. Ze waarborgen de kwaliteit en monitoren de aangeboden service aan de scholen. Ze houden zich ook bezig met de sfeer en goede samenwerking tussen de teamleden. De teamleiders hebben oog voor de teamleden en het welzijn van de organisatie. Jaarlijks worden er samen met de directeur functioneringsgesprekken gevoerd met de teamleden.

Teamleider

De casemanagers van EOZ zijn orthopedagogen en psychologen. Een orthopedagoog of psycholoog houdt zich bezig met het begeleiden van leerlingen/studenten die op school problemen ervaren. Deze problemen kunnen van sociaal emotionele (gedrag) en/of cognitieve (leren) aard zijn. Het werk van een orthopedagoog en psycholoog bij het EOZ bestaat uit verschillende taken. Een van deze taken is het voeren van een intakegesprek met ouders, om een goed beeld te krijgen van de voorgeschiedenis en van hoe de ouders de problematiek ervaren. Vervolgens worden psychologische testen bij de leerling/student afgenomen. Dit wordt gedaan om na te gaan waar het leerprobleem en/of het gedragsprobleem vandaan komt. Op basis van de resultaten uit het intakegesprek en de psychologische testen, wordt een psychologisch/orthopedagogisch rapport opgesteld. Wanneer het psychologische beeld duidelijk is en er meer inzicht is over de oorzaak van de problemen, dan kan een advies worden gegeven aan de ouders, de leerling/student en de school. De orthopedagoog/psycholoog kan de IB-er/ZC-er en de leerkrachten van de scholen begeleiden door middel van gerichte tips, observaties in de klas en het bijwonen van gesprekken. Orthopedagogen en psychologen van EOZ onderhouden tevens contact met externe hulpverleningsinstanties en kunnen waar nodig de schoolmaatschappelijk werkers van EOZ inzetten. Het begeleiden van de schoolmaatschappelijk werkers valt tevens onder de verantwoordelijkheid van de orthopedagogen en psychologen. Het is ook mogelijk dat de orthopedagoog/psycholoog van EOZ de leerling/student doorverwijst naar een andere hulpverlener, wanneer een meer gerichte behandeling/begeleiding nodig is.

Tot slot draagt de orthopedagoog/psycholoog bij aan de visie en het beleid van EOZ.

In samenwerking met de scholen zorgen de casemanagers aan het begin van elk schooljaar dat er afspraken worden gemaakt met elke school. De ondersteuningsbehoefte worden in kaart gebracht. Daarna wordt deze informatie door de teamleiders en directrice in een dienstverleningscontract geconcretiseerd.

Casemanagers

De test assistent ondersteunt het team van orthopedagogen/ psychologen door psychologische testen af te leggen bij kinderen vanaf vier jaar. De testen die ze voornamelijk aflegt zijn intelligentie- en vaardigheidstesten en testen op het gebied van persoonlijkheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling.

De test assistent van het EOZ kan deze testen afleggen in het Papiamentu, Nederlands, Spaans en Engels.

Test Assistent

Het secretariaat bestaat uit een office-manager en een administratief medewerker. De office-manager geeft leiding aan het secretariaat, draagt zorg voor de uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden, voert het beheer over de administratie en ondersteunt de directeur van het EOZ. De office-manager werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de directeur van het EOZ.

De werkzaamheden van de administratief medewerker worden verricht binnen het secretariaat van het EOZ. Als u naar het algemene nummer van EOZ belt krijgt u altijd eerst de administratief medewerker en in diens afwezigheid de officemanager aan de telefoon.

Secretariaat

bottom of page