top of page

Wat doet het EOZ?

De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden. De samenwerking tussen school en EOZ speelt hierbij een belangrijke rol.
 

Bij deze ondersteuning, begeleiding en samenwerking komen verschillende medewerkers van EOZ in beeld. Bij het EOZ werken casemanagers (orthopedagogen en psychologen), teamleiders, schoolmaatschappelijk werkers, één test assistent, twee officemedewerkers en een directrice. Bij ´functies´ kunt u lezen wat de taken van de verschillende medewerkers zijn.

Verder geeft het EOZ trainingen aan leerlingen en studenten. Hierbij kan gedacht worden aan een Sociale Vaardigheidstraining(SOVA), een Faalangsttraining of een Agressie Regulatie Training (ART). Daarnaast worden informatieve lezingen of workshops gehouden voor docenten en/of IB-ers, waarbij diverse leer- en gedragsproblemen of stoornissen worden behandeld en concrete adviezen worden gegeven voor de begeleiding in de praktijk

Visie en Missie

De onderwijszorgfilosofie van EOZ geeft het doel van de organisatie weer. In de onderwijszorgfilosofie zijn de visie en missie van de organisatie samengebracht en is op een aantal vragen antwoord gegeven.

De onderwijszorgfilosofie van EOZ:

Alle leerlingen op Bonaire dienen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Niet alleen ‘gemiddelde’ leerlingen, maar ook leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Het uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen zoveel mogelijk passend onderwijs op een reguliere school krijgen. De scholen op Bonaire zijn verantwoordelijk voor het geven van het passend onderwijs. Daar de leerlingenpopulatie op Bonaire zeer uiteenlopende onderwijsbehoeften heeft, vraagt dit heel veel van de scholen, intern begeleiders /zorg coördinatoren en van leerkrachten c.q. docenten.

 

EOZ levert expertise op het gebied van onderwijszorg en kan daarmee de scholen, zorg coördinatoren/ intern begeleiders en leerkrachten/ docenten ondersteunen bij vragen over specifieke onderwijs-behoeften, opdat door een leerling een ononderbroken leerlijn kan worden gevolgd of een leerling voorbereid kan worden op een arbeidsplaats. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen een passende plek

in de maatschappij van morgen kunnen bezetten. Duurzame samenwerking met de scholen is de sleutel tot het succes van passend onderwijs.

 

EOZ speelt een coördinerende rol bij het leveren van expertise op de scholen in het samenwerkingsverband, opdat er een volledige dekking van de onderwijszorg voor alle onderwijssectoren op Bonaire is. EOZ monitort de kwaliteit van de begeleiding en zet instrumenten in om dit, waar nodig, te verbeteren. EOZ werkt zelf planmatig aan de hand van begeleidingsplannen, trajectplannen, ontwikkelingsperspectief en handelingsplannen. EOZ monitort de voortgang van de leerlingen, zodat vroegtijdig stagnaties in de ontwikkeling kunnen worden opgemerkt en daarop kan worden ingespeeld.

bottom of page